Training Meldcode

Training Meldcode

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
training van zorgprofessionals

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Professionals die werken met een meldcode grijpen 3 keer zo vaak in als collega’s die zo’n code niet gebruiken.

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandigen verplicht een meldcode te hebben. Dit staat in de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De wet geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. De wet houdt in dat organisaties a) de basis Meldcode op maat hebben gemaakt, b) ze geïmplementeerd hebben, c) alle verantwoordelijkheden hebben toegewezen, d) een deskundige geschoolde collega aangewezen hebben om collega’s te ondersteunen, en e) ervoor hebben gezorgd dat hun personeel periodiek geschoold is. Voor de meldcode zijn minimumeisen vastgelegd. 

Voor de professionals zelf houdt het in dat zij persoonlijk moeten zorgen dat zij zorgvuldig handelen als zij signalen opvangen. De wet gaat er vanuit dat iedere professional die onder deze wet valt zelf verantwoordelijk is dat men de stappen kent en dat men werkt volgens de stappen van de Meldcode en zich hierop schoolt.

Rie-anne van Laarhoven is gecertificeerd trainer Meldcode en heeft in 2014-2015 2000 zorgprofessionals in opdracht van Veilig Thuis Midden-Brabant getraind. In 2016-2017 trainde ze 1200 professionals in de kinderopvang, in gastouderbureau’s en in scholen van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het VMBO en het ROC. Als maatschappelijk werkster en als aandachtsfunctionaris heeft zij 24 jaar ervaring met de problematiek van multiproblem gezinnen. Vanuit haar eigen betrokkenheid en praktijkervaring met deze doelgroep is ze extra gemotiveerd om collega’s te helpen toerusten. Vanuit haar ervaring kan zij op een praktische en invoelende manier meedenken.

Per 1 januari 2016 moeten jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers geregistreerd zijn in het BIG-register of in het Kwaliteitsregister Jeugd om ingezet te kunnen worden voor jeugdhulp en jeugdbescherming. In de komende jaren worden de registratie-eisen voor HBO professionals jeugdhulp en jeugdbescherming herzien. De training Meldcode kan indien gewenst voor een meerprijs geaccrediteerd worden voor de diverse beroepsgroepen.